euronews_icons_loading
ویديویی از آموزش نظامی شهروندان غرب اوکراین برای مقابله با حملات روسیه

شهروندان غرب اوکراین و در شهرهای دور از تهاجم روسیه نیز برای مواجهه احتمالی با نظامیان روس آموزش نظامی می‌بینند.

پائولو گانوفسکی، مربی ۲۸ ساله در سالن سینمای شهر لویو به مردان از سنین مختلف روش استفاده از تفنگ ای‌کی‌۴۷ و نارنجک‌های دستی را آموزش می‌دهد.

مطالب بیشتر از بدون شرح