محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو با سر جان گاردنر

گفتگو با سر جان گاردنر
نگارش از Euronews

مطلب اضافه برای برنامه موسیقی شامل گفتگو با رهبر ارکستر، سر جان گاردنر، و کارگردان اپرا دن ژمت است.