محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برنامه این هفته موسیقی، همچنین شامل برگزیده ای از گفتگو با ماسترو آنتونیو پاپانو، مدیر اوپرای سلطنتی در کاونت گاردن لندن است.

برنامه این هفته موسیقی، همچنین شامل برگزیده ای از گفتگو با ماسترو آنتونیو پاپانو، مدیر اوپرای سلطنتی در کاونت گاردن لندن است.
نگارش از Euronews