محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو تنها راه به سوی پیشرفت است

گفتگو تنها راه به سوی پیشرفت است
نگارش از Euronews

 مصاحبه با کاترین ویلستِک، سردبیر اخبار خارجی روزنامه بلژیکی “مورگِن” و کارشناس مسائل چین.
 
او به گفت و گو با چین موافق است، اما یادآور می شود که چین یک کشور دموکراتیک نیست و سیستم استبدادی چینی در تمام سطوح جامعه نفوذ کرده است.