ابولا در سال گذشته، قربانیان زیادی از میان آفریقایی ها گرفت

euronews_icons_loading
ابولا در سال گذشته، قربانیان زیادی از میان آفریقایی ها گرفت