مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی سال ۲۰۱۴: بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در دو مسیر متفاوت

euronews_icons_loading
مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی سال ۲۰۱۴: بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا در دو مسیر متفاوت