شکسپیر و شطرنج از چهارسالگی، تاثیر آموزش همراه با بازی