خطر شکسته شدن بزرگترین سد آمریکا موجب تخلیۀ منطقه شد

euronews_icons_loading
خطر شکسته شدن بزرگترین سد آمریکا موجب تخلیۀ منطقه شد