کشمکش دیپلماتیک مسکو و واشنگتن در شورای امنیت پس از حمله موشکی آمریکا

euronews_icons_loading
کشمکش دیپلماتیک مسکو و واشنگتن در شورای امنیت پس از حمله موشکی آمریکا