جایزه ترانه قرن به «تصور کن» اثر جان لنون تعلق گرفت

جایزه ترانه قرن به «تصور کن» اثر جان لنون تعلق گرفت