نمایشگاه نرگس موسوی؛ غلبه لطافت و شاعرانگی بر خشونت جنگ

euronews_icons_loading
نمایشگاه نرگس موسوی؛ غلبه لطافت و شاعرانگی بر خشونت جنگ