حضور مهمانان سرشناس در مراسم ازدواج سلطنتی بریتانیا