معترضان دانمارکی با روی پوشیده به قانون منع روبنده اعتراض کردند