ویدئو؛ مراسم بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا