خبر فوری
More about this topic

belize

More articles

بولسونارو ملاقات خود با لودریان را به‌خاطر رفتن به آرایشگاه لغو کرد
دانشجویان برزیلی در خیابان؛ نخستین اعتراض گسترده به دولت راست‌افراطی