خبر فوری
More about this topic

brazil

More about this topic

نتانیاهو: بولسونارو دیر یا زود سفارت برزیل را به بیت المقدس منتقل می‌کند
 جنبش مقاومت برزیل: بولسونارو می گوید «زندان یا تبعید»، ما می گوییم «خیابان»
election in Brazil
آغاز انتخابات دوقطبی برزیل؛ زورآزمایی نهایی راست‌افراطی و حزب کارگر