Cinema

معرفی تازه ترین فیلم ها با کلیپ هایی از فیلم های جدید و گفتگو با دست اندرکاران سینما

بایگانی

زر امیرابراهیمی
Stills from films Close, Corsage, Sick of Myself, The Silent Twins
ویل اسمیت به صورت کریس تاکر مجری اسکار سیلی می‌زند
 سینما و بحران اقلیمی؛ فیلم «بزرگتر از ما» مبارزه‌ای برای آینده بهتر
وقتی ویم‌ وندرس در ستایش نقاشی‌های ادوارد هاپر فیلم می‌سازد
آرشیو نادر فیلم‌های رنگی جرج استیونز از جنگ جهانی دوم
باب ایگر مدیرعامل شرکت والت دیزنی