شرکت ها

خبرهای بیشتر

برنامه انتقال فعالیتهای شرکت روسی گازپروم از لندن به نقطه دیگر اروپا
تسکو برای جلوگیری از تعقیب قضایی با مقامات بریتانیایی به توافق رسید
بحران قطع همکاری تعداد زیادی از شرکتها با یوتیوب ادامه دارد