کلان شهر

کلان شهر در هر برنامه، نگاهی عمیق به مسائل اقتصادی، گردشگری، انرژی و سایر مسائل مربوط به یکی از شهرهای دنیا دارد.

اخبار بیشتر metropolitans