خبر فوری
مراقبت هوشمند

مراقبت بهداشتی پایدار محور مراقبت هوشمند است. با توجه به بالا رفتن سن جمعیت و افزایش هزینه مراقبتهای بهداشتی، چالش پیش رو تنها به افزایش طول عمر مربوط نمی شود بلکه شامل هوشمندانه زیستن نیز می شود. ما نوآوری ها در زمینه مراقبتهای بهداشتی را با شما در میان خواهیم گذاشت و با پزشکان، بیماران، متخصصان و سیاستگذاران در اروپا و فراسوی آن گفتگو خواهیم کرد.

اخبار بیشتر smartcare