Space chronicles with Luca Parmitano

لوکا پارمیتانو، یکی از فضانوردان آژانس فضایی اروپا طی ماموریت شش ماهه خود موسوم به «فراتر» از ایستگاه بین المللی فضایی برای شما گزارش می کند

با همکاری

LIBRARY

گزارش‌های یورونیوز از ایستگاه فضایی؛ همراه با زنان فضانورد
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ تغییر باطری‌ها در ماموریت راهپیمایی فضایی
غذاهای خاورمیانه‌ای به ایستگاه فضایی رسید
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری