خبر فوری

paris

 برج ایفل پس از سه ماه تعطیلی به روی بازدید‌کنندگان باز شد
تصاویری از تظاهرات هزاران نفری ضدنژادپرستی در پاریس
AP Photo
Guillaume DAUDIN