خبر فوری
Davos

LIBRARY

عربستان: بانک‌هایی که «داووس در صحرا» را تحریم کردند، جریمه نمی‌کنیم
کمیسر اروپا در امور اقتصادی و مالی: مهمترین ضعف ساختاری اروپا کمبود سرمایه گذاری است
Swiss police officer observes surrounding area from roof Davos
 نشست داووس: فرصت طلایی عربستان برای یکه‌تازی در غیاب ایران