خبر فوری
More about this topic

ورشکستگی شرکتها

More articles

شرکت هواپیمایی «فلای بی» بریتانیا ورشکست شد؛ مسافران سرگردان شدند