خبر فوری
More about this topic

همه پرسی قانون اساسی در ترکیه

More articles

ترکیه؛ پایان مهلت کارزارهای تبلیغاتی برای همه پرسی اصلاح قانون اساسی
آرای غیابی شهروندان ترکیه مقیم اروپا درباره تغییر قانون اساسی به آنکارا رسید