خبر فوری
More about this topic

پارلمان اروپا

موضوعات داغ روز

More about this topic

پارلمان راه را برای ادامه مذاکرات بازرگانی میان اروپا و آمریکا باز کرده است
کمیسیون اروپا موارد ارجاع به پارلمان و در نتیجه مقررات در اتحادیه اروپا را کاهش می دهد
نمایندگان پارلمان اروپا خواهان پذیرش آوارگان مدیترانه در اروپا شدند
جبهه ملی فرانسه متهم به سوءاستفاده مالی از پارلمان اروپا شده است