خبر فوری
More about this topic

فرانسه

More articles

تقاضا برای افزایش دوره قانونی سقط جنین در فرانسه از ۱۲ به ۱۴ هفته
 سانوفی توپ را به زمین اروپا انداخت: حمایت کنید تا واکسن کرونا در آمریکا زودتر توزیع نشود