خبر فوری
More about this topic

دیده بان حقوق بشر

More articles

صدها السالوادوری پس از اخراج از آمریکا کشته شدند یا مورد آزار قرار گرفتند