خبر فوری
More about this topic

انقلاب سال ۱۳۵۷

More articles

عکس از آرشیو ایرنا
صفحه سه روزنامه کیهان به تاریخ دوازدهم بهمن ماه سال ۵۷