خبر فوری
More about this topic

خاور میانه

More articles

افزایش هزینه دفاعی غرب به‌دلیل نگرانی از قدرت نظامی چین و روسیه
ختنه زنان؛ از ممنوعیت تا مشروعیت در جهان امروز