خبر فوری
More about this topic

بیمار

More articles

پارلمان فرانسه تصویب کرد؛ سه ماه مرخصیِ استحقاقی برای پرستاری از سالمندان و بیماران
رنج بیماران سرطانی در بحبوحه جنگ یمن به روایت تصویر
سامانه اروپایی «تله‌پرومتئوس»‌،‌ انتقال اطلاعات بیمار به پزشک و نزدیکان او