خبر فوری
More about this topic

پاپ فرانسیس

More about this topic

پاپ فرانسیس از صدور مجوز کشیش شدن مردان متاهل در آمازون امتناع کرد
انتقاد و هشدار پاپ فرانسیس نسبت به کاهش نرخ زاد و ولد در اروپا