ویدیوها

euronews_icons_loading
اهالی اسلوونی آغاز بهار را طی یک مراسم تاریخی گرامی می دارند

اهالی اسلوونی آغاز بهار را طی یک مراسم تاریخی گرامی می دارند

ساکنان شهر کوچک ترزیک، در شمال اسلوونی طبق سنتها و آیینهای هزاران ساله آغاز بهار را در این شهر با برگزاری مراسم سنتی گرامی داشتند.