ویدیوها

euronews_icons_loading
تایلندیها روز فیل را جشن می گیرند

تایلندیها روز فیل را جشن می گیرند

تایلندیها قرنها است که رابطه ویژه ای با فیلها دارند و یک روز را به آنها اختصاص داده اند.