ویدیوها

euronews_icons_loading
گلف بازی در سیبری

گلف بازی در سیبری

امسال تیم چین هم به هفتاد تیم دیگر گلف بر روی یخ در بایکال سیبری پیوست.

در اینجا یخ جانشین چمن شده است.