ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات دریانوردان و ماهیگیران از خطر غرق شدن

نجات دریانوردان و ماهیگیران از خطر غرق شدن

نیروهای گارد ساحلی هندوستان هفده دریانورد یمنی را در اقیانوس هند از خطر مرگ نجات می دهند.