ویدیوها

تولد یک نوزاد از مادری که مهاجر غیرقانونی است

تولد یک نوزاد از مادری که مهاجر غیرقانونی است

<p>در میان مهاجران غیرقانونی که در ۲۴ ساعت گذشته به ایتالیا رسیده اند مادری وجود دارد که سفر خطرناک را در لحظه های پایانی بارداری سپری کرده است.</p>