ویدیوها

euronews_icons_loading
ناتوانی یونان برای مقابله با موج مهاجران

ناتوانی یونان برای مقابله با موج مهاجران

جزیره کوش در یونان قادر به اداره موج مهاجرانی که بسیاری از آنها از جنگهای سوریه و افغانستان گریخته اند، نیست. مهاجران در اعتراض به وضعیت وخیم آنها در این جزیره توریستی راهها را بسته اند.