ویدیوها

euronews_icons_loading
گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

گسترش گدازه های آتشفشانی در هاوایی

گدازه های آتشفشانی در پاهویای هاوایی کم کم گسترش می یابد. گارد ملی برای تامین امنیت مردم بسیج شده است.