ویدیوها

euronews_icons_loading
ورود مهاجران به اتریش

ورود مهاجران به اتریش

نزدیک به چهارهزار پناهجو با قطار از بوداپست در مجارستان به اتریش رسیدند. بسیاری از افراد خیرخواه با اهدای بسته های کمکی و غذا به استقبال آنها رفتند.