ویدیوها

euronews_icons_loading
ایگوانا در سان دیگو

ایگوانا در سان دیگو

یک ایگوانای نادر از نوع آناگندا به منظور مطالعه رفتارهای طبیعی در سان دیگو پرورش داده می شود.