ویدیوها

euronews_icons_loading
خوکها جاده را بند آوردند

خوکها جاده را بند آوردند

با واژگون شدن کامیونی در چین حدود صد خوک که بار آن بودند در جاده سرگردان شدند. این اتفاق حدود چهار ساعت رفت و آمد خودروها را در این جاده بند آورد.