ویدیوها

euronews_icons_loading
بازی کامیپوتری در صفحه ای به بزرگی یک ساختمان ۱۴ طبقه

بازی کامیپوتری در صفحه ای به بزرگی یک ساختمان ۱۴ طبقه

ساختمان اصلی دانشگاه کریستین آلبرشت در شهر کیل آلمان به یک صفحه بازی کامپیوتری بدل شد.