ویدیوها

euronews_icons_loading
نزاع و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه

نزاع و درگیری فیزیکی در پارلمان ترکیه

بین نمایندگان وابسته به حزب حاکم عدالت و توسعه، و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها در حین بحث بر سر لغو مصونیت نمایندگان درگیری و نزاع فیزیکی رخ داد.