ویدیوها

euronews_icons_loading
به نشانه احترام

به نشانه احترام

دروازه براندنبورگ که شاخص ترین نماد شهر برلین است به احترام قربانیان حملات استانبول، با نور به رنگ پرچم ترکیه درآمد. این حملات در سومین فرودگاه بزرگ اروپا رخ داد.