ویدیوها

euronews_icons_loading
پاکسازی شهر پس از سیل

پاکسازی شهر پس از سیل

ده ها کامیون حامل سنگ های بزرگی هستند که در جریان وقوع سیل به داخل شهر دایکه در استان هونان چین رانده شده اند.