ویدیوها

euronews_icons_loading
جدایی طلبان در کشمیر خواهان دخالت سازمان ملل شدند

جدایی طلبان در کشمیر خواهان دخالت سازمان ملل شدند

گروهی از جدایی طلبان معترض در منطقه تحت کنترل هند در کشمیر، با حضور در مقابل دفتر سازمان ملل خواهان دخالت این نهاد در کشمکش کشمیر شدند. از حدود شش هفته قبل که یکی از رهبران شورشیان در این منطقه بر اثر تیراندازی ماموران دولتی کشته شد، تنشها در منطقه کشمیر افزایش پیدا کرده است.

دو کشور هند و پاکستان ادعای مالکیت کشمیر را دارند.