ویدیوها

euronews_icons_loading
توفان مرانتی در چین خسارتهای بسیاری بر جا گذاشت

توفان مرانتی در چین خسارتهای بسیاری بر جا گذاشت

توفان مرانتی در چین خسارتهای بسیاری بر جا گذاشت. از مرانتی به عنوان شدید ترین توفان نیم قرن اخیر در چین نام برده می شود. وقوع این توفان در استان فوجیان چین سبب قطعی جریان برق بیش از یک میلیون واحد مسکونی شده است و لغو پرواز هواپیماها و حرکت قطارها را در پی داشته است.