ویدیوها

euronews_icons_loading
سفر پاپ فرانسیس به جمهوری آذربایجان

سفر پاپ فرانسیس به جمهوری آذربایجان

رهبر کاتولیک های جهان در دیدار ده ساعته خود از آذربایجان چند مذهبی بودن کشور را ستود و خواستار آرامش و ثبات در آن شد. پاپ فرانسیس از اظهارنظر درباره همه پرسی اخیر در این کشور که قدرت و اختیارات رئیس جمهوری را بیشتر می کند خودداری کرد.

رهبر کاتولیک های جهان در باکو، پایتخت مراسم عشاء ربانی را به جای آورد.

پاپ فرانسیس قبل از آنکه به رم بازگردد با نمایندگان مذاهب و همینطور الهام علی یف، رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد.