ویدیوها

euronews_icons_loading
پیشخدمتها در آرژانتین بطری به دست دویدند

پیشخدمتها در آرژانتین بطری به دست دویدند

گروهی از پیشخدمتها در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در یک رقابت دو شرکت کردند. در این مسابقه همه دونده ها باید یک بطری نوشیدنی را که پر از نوشیدنی است در طول مسیر ۱.۶ کیلومتری مسابقه بر روی یک سینی حمل می کردند.

{{ video here4 http://www.euronews.com/2016/10/23/argentinian-waiters-in-a-rush }}